กิจกรรมบริษัท

GOLD DRAGON & COMPANY 
บริษัท โกลด์ ดราก้อนแอร์คอนดิชั่นเนอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
  
        "โกลด์ดราก้อน ดำเนินธุรกิจด้วยความยึดมั่นในหลักจริยธรรมทางธุรกิจ และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย คือ ลูกค้า และพนักงานโดยมุ่งหวังที่จะยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมเพื่อเป็นรากฐานที่ดีในการสร้างสังคมที่แข็งแกร่งอย่างยั่งยืน"
         กิจกรรมเพื่อสังคมของเรา มุ่งเน้นการช่วยเหลือ และเสริมสร้างชีวิตที่ดีให้ชุมชนและสังคม โดยขับเคลื่อนงานพัฒนาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ทั้งปัจจุบัน เเละอนาคตต่อไป ทั้งนี้แนวทางการดำเนินงานกิจกรรมเพื่อสังคมของเรายังสอดคล้องกับการดำเนินงานของเราที่มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่รับผิดชอบต่อสังคม และตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์กร และสร้างประโยชน์สู่สังคมได้อย่างกว้างขวาง ด้วยความมุ่งหวังให้สังคมไทยพัฒนาในทุกมิติของความยั่งยืน


Powered by MakeWebEasy.com